Logo - Z Polskiego na Nasze

 Z POLSKIEGO NA NASZEPOLSKO-ANGIELSKI SŁOWNIK DROGI NEOKATECHUMENALNEJ

A


agapa – agape

aklamacja – acclamation

alba – alb

anafora – anaphora

anioł – angel

Anioł Pański – Angelus

artykuł – article

aspirant do seminarium – candidate to seminary


B


baraki” – shantytown

białe szaty – white garments

Biblia – Bible

Biblia Jerozolimska – Jerusalem Bible

biskup – bishop

biskup diecezjalny – diocesan bishop

bliźni – neighbour, neighbor

Bóg – God

Bóg Ojciec – God the Father

brat – brother

brewiarz – breviary

być na Drodze” – ”to walk in the Way”


C


celibat – celibacy

celibatariusz, celibatariuszka – celibate

chleb – bread

chleb niekwaszony/przaśny – unleavened bread

Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!” – "Christ is risen! He is risen indeed!", "Christ has risen! He has risen indeed!"

chrzest – baptism, christening

Credo – Creed

czytanie – reading


D


diakon – deacon

diakonat – diaconate

didaskal – didaskalos

diecezja – diocese

Diecezjalne Centrum Neokatechumenalne – Diocesan Neocatechumenal Centre

Diecezjalne Seminarium Misyjne „Redemptoris Mater” – diocesan missionary ”Redemptoris Mater” Seminary

Dobra Nowina – Good News

drugie skrutynium – second scrutiny, second step

Droga Neokatechumenalna – Neocatechumenal Way, Neo-Catechumenal Way

Duch Święty – Holy Spirit

dziecko – child, kid

dzielić się – to share


E


echo Słowa – resonance, echo

ekipa katechistów – team of catechists

etap – step, stage

Eucharystia – Eucharist

Eucharystia niedzielna – Sunday Eucharist

Ewangelia – Gospel

ewangelizować – to evangelize


F


figura biblijna – biblical figure

formacja – formation

formacyjny – formative

formować – to form

forum internum – internal forum


G


gitara – guitar

głosowanie – voting

główny odpowiedzialny – chief responsible

Godzina Czytań – Office of Readings

Góra Błogosławieństw – Mount of Beatitudes

gwarant – guarantor


H


hebrajski – Hebrew

homilia – homily

Hostia – Host


I


idol – idol

ikona – icon

inicjatorzy Drogi Neokatechumenalnej – initiators of the Neocatechumenal Way

itinerarium – itinerary


J


Jak długo jesteś na Drodze?” ≈ ”How long have you been walking?”

jedność – unity

Jerozolima – Jerusalem

jutrznia – morning prayer, Lauds


K


kandydat – candidate

kantor, kantorka – cantor

kaplica – chapel

kapłan – priest

kapłaństwo – priesthood

katecheza – catechesis, announcement

katecheza adwentowa – Advent announcement

katecheza paschalna – Easter announcement

katecheza wielkopostna – Lenten announcement

katechezy – catecheses

katechezy początkowe – initial catecheses

Katechizm Kościoła Katolickiego – Catechism of the Catholic Church

katechumen – catechumen

katechumenat – catechumenate

katechumenat pochrzcielny – post-baptysmal catechumenate

Kazanie na Górze – Sermon on the Mount

kenoza – kenosis

kerygmat – kerygma

kerygmatyczny – kerygmatic

kielich – chalice

kierownik duchowy – spiritual director

kleryk – seminarian, seminarist

Kolegium wyborcze – Electoral College

kolekta – collection

konsekracja – consecration

konwiwencja – convivence

konwiwencja krajowa – national convivence

konwiwencja ogólnopolska – Polish national convivence

konwiwencja początku roku – beginning of the year convivence

konwiwencja przekazaniowa/przekaźnikowa, „przekaz” – handing-over convivence

korporał – corporal

kościół – church

Kościół – Church

krąg doświadczeń – sharing, experiences

krąg przygotowujący – preparation group

krzyż – cross

krzyż chwalebny – glorious cross

ksiądz – priest, Father (tytuł przed imieniem)

księga – book

kwiaty – flowers


L


lampka oliwna – oil lamp

laudesy – Lauds

Linie Orientacyjne dla Ekip Katechistów – Orientations for the Teams of Catechists

litania pokutna – penitential litany

liturgia – liturgy, celebration

liturgia domowa – domestic celebration

Liturgia Godzin – Liturgy of the Hours

liturgia pokutna – penitential celebration, celebration of Penance

liturgia Słowa – celebration of the Word

liturgiczny – liturgical


Ł


łamanie ChlebaBreaking of the Bread

łaska Boża – Divine grace, God's grace

M

matka – mother

mąka – flour

mąż – husband

menora – menorah, menorhà

merkaba – merkabah, mercabà

Międzynarodowa Ekipa Odpowiedzialna za Drogę – the International Responsible Team of the Way

miłość – love

miłość w wymiarze krzyża – love in the dimension of the cross

misja – mission

misja domowa – home mission

misterium – mystery

modlitwa – prayer

modlitwa cicha – silent prayer

Modlitwa Pańska – the Lord's Prayer

modlitwa serca – prayer of the heart

modlitwa spontaniczna – spontaneous prayer


N


nawrócenie – conversion (przyjęcie wiary), repentance (porzucenie grzechów)

neofita – neophyte

neokatechumen – neocatechumen

neokatechumenat – neocatechumenate

neon” – „neo”, „neocat” (często z odcieniem negatywnym)

neoni” – „neocats” (często z odcieniem negatywnym)

nieszpory – vespers, evening prayer

nowa estetyka” – „new aesthetic”


O


obrus – tablecloth, table cover

Obrzęd Chrześcijańskiego Wtajemniczenia Dorosłych – Rite of Christian Initiation of Adults

odkupienie – redemption

odnowa liturgiczna – liturgical renewal

odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych – renewal of baptismal promises

odpowiedzialny – responsible

odpowiedzialny świecki – lay responsible

ojciec duchowny – spiritual father

Ojcze Nasz – Our Father

okładka – cover

okładka na Biblię – Bible cover

okładka na brewiarz – breviary cover

okres liturgiczny – liturgical period

ołtarz – altar

orędzie paschalnePaschal Preconium

osądzanie – judging

ostiariusz – ostiary, ostiarius

otwartość na życie” – "opennes to life"


P


Papieska Rada do Spraw świeckich – Pontifical Council for the Laity

Papież – Pope

parafia – parish

Pascha – Easter, Passover

paschał – Paschal candle

pasek do gitary – guitar strap, lanyard for guitar

patena – paten, plate

penitent – penitent

podstawa pod paschał – Paschal candle holder

pielgrzym – pilgrim

pielgrzymka – pilgrimage

pierwsze skrutynium – first scrutiny, first step

pieśń – song

Pismo Święte – Holy Scripture, Sacred Scriptures

plebania – presbytery

pokora – humility

pokój – peace

pokój tobie – peace be with you

pokój z tobą – peace be with you

pokusa – temptation

powołanie – vocation

prefacja – preface

prekatechumenat – precatechumenate

prezbiter – presbyter

prezbiterat – presbyterate

proboszcz – pastor (USA), parish priest (UK, Australia)

prostota – simplicity

przebaczać – to forgive

przebaczenie – forgiveness

przejście itinerarium neokatechumenalnegopassage of the neocatechumenal itinerary

przełożony – superior

przygotowanie – preparation

pulpit – lectern, lecturn

puryfikaterz – purificator


R


Redditio – Redditio

rektor – rector

rodzina w misji – family in mission

rozgrzeszenie – absolution


S


sakrament – sacrament

sakrament pokuty – sacrament of Penance

sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego – sacraments of Christian initiation

sanktuarium – sanctuary

Sekwencja na Pentecoste – Sequence of Pentecost

sekularyzacja – secularisation

seminarium – seminary

seminarzysta – seminarian, seminarist

serce – heart

siostra – sister

skrutacja – scrutatio

skrutator – scrutineer

skrutować – to scrutinize

skrutynium – scrutiny

Słowo Boże – Word of God

Sobór Watykański II – Second Vatican Council

socjusz – socius

sól – salt

spowiednik – confessor

spowiedź – confession

Statut Drogi Neokatechumenalnej – Statute of the Neocatechumenal Way

stuła – stole

sumienie – conscience

Szema – Shema


Ś


śmierć – death

śpiewnik – songbook

swiat – world

swiatło – light

swieca – candle


T


temat biblijny – biblical theme

Traditio – Traditio

trójnóg – tripod


U


uczeń Jezusa – disciple of Jesus, Jesus' disciple

umarły – dead

umierać – to die

umysł – mind

uwielbienie – praise


W


wdowa – widow

wdowiec – widower

welon – veil (na głowę), lectern/lecturn cover (na pulpit)

wędrowny – itinerant

wicerektor – vice-rector

Wielkanoc – Easter

Wielki Post – Lent

Wigilia Paschalna – Paschal Vigil

wino – wine

wino czerwone słodkie – sweet red wine

wprowadzenie – introduction

wprowadzenie ogólne – general introduction

wręczenie – handing over

wspólnota – community

wspólnota neokatechumenalna – neocatechumenal community

współodpowiedzialny – co-responsible

wstęp – introduction

wstęp ogólny – general introduction

wtajemniczenie – initiation

wtajemniczenie chrześcijańskie – Christian initiation

wtajemniczenie w modlitwę – initiation into prayer

wybranie – election


Z


zaczyn – leaven

zakon – religious order

zakonnica – nun

zakonnik – monk

zakończenie Drogi – completing the Way

zamężna – married

zaproszenie – invitation

zbawienie – salvation

zgorszenie Krzyżem – scandal of the Cross

zgromadzenie – assembly, congregation, gathering

znak liturgiczny – liturgical sign

znak pokoju – sign of peace


Ż


żal za grzechy – sorrow for sins, contrition

żona – wife

żonaty – married

życie – life

życie wieczne – eternal life

żyć – to live


  STRONA GŁÓWNA                             CENNIK USŁUG                           


 DARMOWE SŁOWNIKI                             CIEKAWE REALIZACJE KONTAKT:

e-mail: biuro@zpolskiegonanasze.pl

tel.: +48 782 279 413